PREVON 2019 – Časný záchyt onemocnění, inovace, výzvy a perspektivy v primární péči u dětí a dospělých


Tisková zpráva:

formát MS Word (180 kB)
formát PDF (220 kB)

Ve dnech 22. až 23. října 2019 se konal již třetí ročník konference PREVON 2019, která byla letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově byly představeny možnosti časného záchytu karcinomu plic.

Tato konference byla organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění, který je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na předchozí ročníky konference PREVON konané v Praze v září 2017 a listopadu 2018.

Jedním z cílů konference PREVON 2019 bylo diskutovat návrh na zavedení programu časného záchytu karcinomu plic v ČR v návaznosti na výsledky nizozemsko-belgické populační studie NELSON, prokazující významné snížení úmrtnosti na karcinom plic po zařazení screeningového CT vyšetření u vysoce rizikové populace mužů. Možnosti implementace diskutovali a komentovali zástupci klíčových odborností zapojených do potenciálního screeningového programu.

Dále byl diskutován aktuální stav a možnosti dalšího rozvoje novorozeneckého screeningu.

Představeny byly i novinky v oblasti časného záchytu kolorektálního karcinomu se zaměřením na jeho poskytování praktickými lékaři. Poslední sekce se zaměřila na možnosti časného záchytu dalších závažných onemocnění v ordinacích praktických lékařů (např. demence, kardiometabolický syndrom, chronická obstrukční plicní nemoc aj.).

Záštitu nad konferencí poskytli:

  • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR
  • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, Senát Parlamentu ČR
  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
  • prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., předsedkyně Česká pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP
  • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP
  • prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD., předseda České radiologické společnosti ČLS JEP
  • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
  • MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

Konference PREVON 2019 byla organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Další informace o projektu