Úvod

Konference PreVOn 2018 se koná 13.–14. listopadu 2018 a představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění.

Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění, který je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na konferenci PreVOn 2017, která se uskutečnila v Praze 25. září 2017.

Jedním z cílů konference PreVOn 2018 je poskytnout prostor pro diskusi k pilotním projektům časného záchytu vážných onemocnění a k jejich aktuálnímu stavu realizace. Tyto projekty mají za cíl ověřit vhodnost zavedení konkrétních screeningových metod do podoby organizovaného celopopulačního screeningu. Dalším cílem je široká diskuze stávajících screeningových programů jejich výsledky a pokroky, ale rovněž bariéry v přístupnosti a prostupnosti a možnosti budoucí optimalizace.

Konference PreVOn 2018 bude rozdělená do dvou částí:

  • V první části programu budou podrobně diskutovány výsledky a perspektivy adresného zvaní ke stávajícím programům screeningu zhoubných nádorů (aktuální účast občanů, dopad a limitace, udržitelnost a možnosti inovace adresného zvaní). Dále budou velmi podrobně a za účasti všech zainteresovaných stran diskutovány bariéry v přístupu a prostupnosti jednotlivých screeningových programů a možnosti změn v jejich organizaci za účelem zvýšení pokrytí účasti cílových skupin obyvatel. Důležitými tématy budou návaznost péče ve screeningovém procesu (od testu přes diagnostiku až k léčbě a následné péči o pacienty) a ekvita v přístupu ke kvalitnímu screeningovému programu. Závěrem konference budou screeningové programy diskutovány jako součást národního onkologického programu a koncepce organizace onkologické péče v ČR.
  • V druhé části programu se uskuteční veřejné zasedání Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, která byla zřízena jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR. Na tomto zasedání bude diskutován aktuální stav realizace všech schválených pilotních screeningových projektů. Dále bude prezentován Životní cyklus programů časného záchytu onemocnění a představen portál Národního screeningového centra. Více informací o pilotních screeningových projektech naleznete zde.

Je možná účast širšího auditoria včetně zástupců pacientských organizací se vztahem k jednotlivým pilotním screeningovým projektům a dalších zainteresovaných stran.

Diskuse výše uvedených bodů je důležitým krokem k posílení screeningových programů a k dosažení jejich co možná největší účinnosti i nákladové efektivity. Pevně doufáme, že setkání všech stran zainteresovaných na tématu časného záchytu onemocnění – ať už se jedná o zástupce státní správy, odborných lékařských společností, pacientských organizací, vědeckých institucí a v neposlední řadě i politiků – vytvoří podnětnou atmosféru k plodným diskuzím o všech zmíněných problémech.