PREVON 2018 – Pilotní projekty časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem

Reportáž z Konference PREVON 2018

Screening zhoubných nádorů - výsledky a perspektivy současných screeningových programů

Pilotní projekty časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem


Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění.

Jedním z cílů konference PREVON 2018 bylo poskytnout prostor pro diskuzi k pilotním projektům časného záchytu vážných onemocnění a k jejich aktuálnímu stavu realizace. Tyto projekty mají za cíl ověřit vhodnost zavedení konkrétních screeningových metod do podoby organizovaného celopopulačního screeningu. Dalším cílem bylo široce diskutovat stávající screeningové programy jejich výsledky a pokroky, ale rovněž bariéry v přístupnosti a prostupnosti a možnosti budoucí optimalizace.

Konference PREVON 2018 byla rozdělena do tří částí. Úterý bylo věnováno bariérám v přístupnosti a prostupnosti screeningu zhoubných nádorů. Diskutovalo se o standardních diagnostických postupech i nových příležitostech pro prevenci a kvalitu. Proběhla podrobná diskuze na téma výsledky a perspektivy adresného zvaní ke stávajícím programům screeningu zhoubných nádorů (aktuální účast občanů, dopad a limitace, udržitelnost a možnosti inovace adresného zvaní). Velmi podrobně a za účasti všech zainteresovaných stran byly diskutovány bariéry v přístupu a prostupnosti jednotlivých screeningových programů a možnosti změn v jejich organizaci za účelem zvýšení pokrytí účasti cílových skupin obyvatel. Důležitými tématy byla návaznost péče ve screeningovém procesu a ekvita v přístupu ke kvalitnímu screeningovému programu.

V rámci druhého konferenčního dne se uskutečnil workshop zaměřený na organizaci a hodnocení onkologické péče v České republice, včetně diskuze o screeningových programech, které jsou důležitou součástí Národního onkologického programu ČR.

Závěrečná část konference byla věnována veřejnému workshopu Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, která byla zřízena jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR. Na tomto setkání byl diskutován aktuální stav realizace pilotních screeningových projektů realizovaných ÚZIS. Více informací o pilotních screeningových projektech naleznete na webu Národního screeningového centra. Postupně vystoupili odborní garanti jednotlivých pilotních screeningových projektů, jako je včasný záchyt kritických srdečních vad u novorozenců, odhalení rizika předčasného porodu, časný záchyt rakoviny prostaty, screening chronické obstrukční plicní nemoci, sekundární prevence poškození zraku u pacientů s diabetem a projekt sekundární prevence osteoporotických zlomenin.

Hlavními úkoly konference PREVON byla diskuze nad aktuálními výsledky, odhalování možných bariér pro pacienty, a možností optimalizace, zvýšení účinnosti i nákladové efektivity stávajících screeningových programů onkologických onemocnění na straně jedné a představení pokroku v realizaci pilotních projektů Národního screeningového centra na straně druhé.

Záštitu nad konferencí poskytli:

  • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA., ministr zdravotnictví ČR
  • doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.,  ministerka zdravotníctva SR
  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
  • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
  • MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., předsedkyně Asociace mamodiagnostiků České republiky
  • prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
  • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
  • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP

Konference PreVOn 2019 byla organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Další informace o projektu