PREVON 2021


Ve dnech 22. až 23. září 2021 se konala již 4. konference PREVON, která se zaměřila na současnost a budoucnost screeningových programů v České republice. Čtvrtý ročník konference PREVON byl již připravován v roce 2020, nicméně se z důvodů sílící epidemie onemocnění COVID-19 neuskutečnil. Zaměření tohoto ročníku konference zůstalo totožné, protože témata aktuálního systému screeningů a dopadů pandemie, a hlavně budoucnost screeningových programů nabývají na důležitosti.

Součástí prvního dne konference byly semináře, na prvním byl představen nový programy časného záchytu onemocnění v roce 2022. Konkrétně se diskutovalo o zavedení populačního pilotního programu screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenců. Dále proběhl seminář spojený s diskusí nad zahájením populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic u vysoce rizikových osob.

Druhý den konference byl věnovaný budoucím výzvám v oblasti populačního screeningu nádorů v České republice, zejména inovacím u zavedených populačních screeningových programů či zvyšování kvality screeningu prostřednictvím datové informační podpory a dále digitalizaci zdravotnictví.


Tato konference byla organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií a navazoval na předchozí ročníky konference PREVON.

Záštitu nad konferencí poskytli:

  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
  • MUDr. Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu