Úvod

Ve dnech 4. a 5. října 2022 se v Praze uskuteční 5. konference PREVON. První den konference bude zaměřen na novorozenecký screening, druhý den na onkologický screening. 

První den bude zahájen ve 12 hodin předkonferenčním občerstvením  a program, který začne od 13 hodin bude rozdělen do dvou bloků. První blok se bude věnovat prvním zkušenostem z pilotního programu screeningu SMA/SCID a představí další pilotní projekty NSC věnované novorozencům. Druhý blok prvního dne představí strategii ČR v oblasti novorozeneckého screeningu a evropskou iniciativu v této oblasti.  Zhodnotí se dosavadní průběh screeningu a nastíní se novinky v oblasti evaluace novorozeneckého screeningu.

Druhý den konference zahájí ministr zdravotnictví, ředitel ÚZIS, ředitelka SZÚ a předseda ČLS JEP. Program bude pojednávat o strategii v onkologickém screeningu a bude rozdělen do dvou bloků. Dopolední blok se bude věnovat aktuálním zkušenostem a výzvám v programech onkologického screeningu a bude zakončen řízenou diskusí. Odpolední blok se zaměří na přístupy k onkologickému screeningu a prevenci, na témata v oblasti screeningu nádorů zažívacího traktu, na pilotní populační program časného záchytu karcinomu plic, zdravotní gramotnost a dalším zajímavá témata z oblasti screeningových programů. 

Jedná se o témata významná nejen pro lékaře a vědce, ale také pro odborníky na organizaci zdravotní péče z řad zdravotních pojišťoven, poskytovatelů péče, úřadů či politické reprezentace. Jedním z cílů konference bude moderovat výměnu zkušeností zástupců všech těchto skupin, kteří se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají.


Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na předchozí ročníky konference PREVON.

Záznam 1. dne konference

Záznam 2. dne konference

Dokumenty

Záštita

  • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví ČR
  • MUDr. Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu
  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně