5. konference PREVON


Ve dnech 4. a 5. října 2022 se v Praze uskutečnila 5. konference PREVON. První den konference byl zaměřen na novorozenecký screening a druhý den na onkologický screening. 

První den byl zahájen ve 12 hodin předkonferenčním občerstvením a programem, který začal ve 13 hodin a byl rozdělen do dvou bloků. První blok se věnoval prvním zkušenostem z pilotního programu screeningu SMA/SCID a představil další pilotní projekty NSC věnované novorozencům. Druhý blok prvního dne představil strategii ČR v oblasti novorozeneckého screeningu a evropskou iniciativu v této oblasti. Zhodnotil se dosavadní průběh screeningu a byly nastíněny novinky v oblasti evaluace novorozeneckého screeningu.

Druhý den konference zahájil ministr zdravotnictví, ředitel ÚZIS, ředitelka SZÚ a předseda ČLS JEP. Program pojednával o strategii v onkologickém screeningu a byl rozdělen do dvou bloků. Dopolední blok se věnoval aktuálním zkušenostem a výzvám v programech onkologického screeningu a byl zakončen řízenou diskusí. Odpolední blok se zaměřil na přístupy k onkologickému screeningu a prevenci, na témata v oblasti screeningu nádorů zažívacího traktu, na pilotní populační program časného záchytu karcinomu plic, zdravotní gramotnost a dalším zajímavá témata z oblasti screeningových programů. 

Zmíněná témata byla významná nejen pro lékaře a vědce, ale také pro odborníky na organizaci zdravotní péče z řad zdravotních pojišťoven, poskytovatelů péče, úřadů či politické reprezentace. Jedním z cílů konference bylo moderovat výměnu zkušeností zástupců všech těchto skupin, kteří se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají.


Tato konference byla organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií, a navazovala na předchozí ročníky konference PREVON.

Dokumenty

Záštitu nad konferencí poskytli:

  • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví ČR
  • MUDr. Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu
  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně