PREVON 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností

Konference PREVON 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností se konala 25. září 2017 v Kongresovém centru Praha a představila aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění.

Konference byla organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, který je spolufinancován Evropskou unií.

Důležitým cílem konference bylo také představit aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra programů časného záchytu onemocnění. Diskutovány byly stávající screeningové programy, jejich metodika a výsledky, ale také nově plánované programy časného záchytu onemocnění. Dále byly představeny návrhy konceptů metodik pro zavádění programů časného záchytu onemocnění do praxe a jejich hodnocení. V rámci konference byly rovněž diskutovány zahraniční zkušenosti v oblasti časné diagnostiky závažných onemocnění.

Konference otevřela diskusi nad problematikou časného záchytu onemocnění v mezinárodním srovnání. Vzhledem k významné variabilitě programů prevence v různých evropských zemích jde jistě o témata aktuální a zajímavá nejen pro lékaře a vědce, ale také pro pacienty a politické zástupce občanů:

 • Rovný přístup k prevenci. Proč stále pozorujeme regionální rozdíly ve výkonnosti screeningových programů? Do jaké míry se na tom podílí organizace programu a infrastruktura poskytované péče?
 • Přesvědčivá propagace. S předchozím bodem úzce souvisí otázka, zda se nám daří dostatečně účinně a přesvědčivě oslovit cílovou populaci a motivovat ji k účasti ve screeningu. Jaký model propagace a podpory populačního screeningu volí evropské státy?
 • Účinná kontrola a respektování zpětné vazby získané ze statistické analýzy sbíraných dat. V uplynulých letech se podařilo dosáhnout mnoha pokroků ve standardizaci aktuálně probíhajících programů screeningu zhoubných nádorů. Otázkou však zůstává, zda je kontrola standardů dostatečně důsledná. Jakou roli zde hraje politická reprezentace a plátci zdravotní péče?
 • Jaká je cena screeningu? Proč stále ještě neexistuje komplexní informační podpora pro hodnocení ekonomických aspektů prevence?
 • Péče o pacienty screeningem nekončí. Jsme schopni zajistit adekvátně rychlou a účinnou léčbu pacientů s onemocněním zachyceným ve screeningu? Nenaráží propagovaný screening na kapacitu zdravotní péče v oblasti diagnostiky a léčby pacientů?

Diskuse výše uvedených otázek je důležitým krokem k posílení screeningových programů a k dosažení jejich co možná největší účinnosti i nákladové efektivity. Pevně doufáme, že setkání všech stran zainteresovaných na tématu časného záchytu onemocnění – ať už se jedná o zástupce státní správy, odborných lékařských společností, pacientských organizací, vědeckých institucí a v neposlední řadě i politiků – vytvořilo podnětnou atmosféru k plodným diskuzím o všech zmíněných problémech.

Tisková zprávaPrezentace ke staženíFotogalerie Program konferenceProgramový a organizační výborFinanční podporaNavazující konference European Digestive Cancer Days 2017

Záštitu nad konferencí poskytli:

 • RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr zdravotnictví ČR
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy
 • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, vedoucí Kanceláře WHO v ČR
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP