Úvod

Ve dnech 22. až 23. září 2021 se bude konat již čtvrtý ročník konference PREVON, která bude zaměřena na současnost a budoucnost screeningových programů v České republice. Čtvrtý ročník konference PREVON byl již připravován v roce 2020, nicméně se z důvodů sílící epidemie onemocnění COVID-19 neuskutečnil. Zaměření tohoto ročníku konference jsme ponechali totožné, protože témata aktuálního systému screeningů a dopadů pandemie, a hlavně budoucnost screeningových programů nabývají na důležitosti.

Součástí prvního dne konference bude seminář, na kterém se představí nové programy časného záchytu onemocnění v roce 2022. Konkrétně se bude diskutovat o zavedení populačního pilotního programu screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenců. Dále proběhne seminář spojený s diskusí nad zahájením populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic u vysoce rizikových osob.

Druhý den konference bude věnovaný budoucím výzvám v oblasti populačního screeningu nádorů v České republice, zejména inovacím u zavedených populačních screeningových programů či zvyšování kvality screeningu prostřednictvím datové informační podpory a dále digitalizaci zdravotnictví.

Jedná se o témata významná nejen pro lékaře a vědce, ale také pro odborníky na organizaci zdravotní péče z řad zdravotních pojišťoven, poskytovatelů péče, úřadů či politické reprezentace. Jedním z cílů konference je moderovat výměnu zkušeností zástupců všech těchto skupin, kteří se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají.


Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na předchozí ročníky konference PREVON konané v Praze v září 2017, v listopadu 2018 a v říjnu 2019.

Pozvánka
(PDF, 280 kB)

Upozornění:
Účast na konferenci PREVON 2021 je zdarma, je však nutné se zaregistrovat. V případě zhoršení epidemické situace bude zajištěna možnost sledovat konferenci prostřednictvím online přenosu.