Předběžný program konference PreVOn 2018

19. 9. 2018
(15:00–17:30)

PŘEDKONFERENČNÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY PRO IMPLEMENTACI A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ ČASNÉHO ZÁCHYTU ONEMOCNĚNÍ

Jedná se o veřejné zasedání Národní rady, na kterém bude diskutován aktuální stav realizace schválených pilotních projektů Národního screeningového centra. Vítáme účast širšího auditoria včetně zástupců pacientských organizací a dalších zainteresovaných stran.

 • Aktivity Národního screeningového centra
 • Aktuální stav realizace pilotních projektů
  • Screening rizika předčasného porodu
  • Screening kritických vrozených srdečních vad u novorozenců
  • Screening chronické obstrukční plicní nemoci
  • Prevence poškození zraku u pacientů s diabetem
  • Sekundární prevence osteoporotických zlomenin
  • Časný záchyt rakoviny prostaty
  • Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu
  • Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla
  • Zvýšení účinnosti adresného zvaní občanů ke screeningu

20. 9. 2017
(10:00–17:30)

SCREENING ZHOUBNÝCH NÁDORŮ: BARIÉRY V PŘÍSTUPNOSTI A PROSTUPNOSTI

V rámci programu konference bude podrobně diskutována aktuální účast občanů na jednotlivých screeningových programech zhoubných nádorů, dopad a limitace projektu adresného zvaní, jeho udržitelnost a možnosti jeho inovace. Budou velmi podrobně a za účasti všech zainteresovaných stran diskutovány bariéry v přístupu k jednotlivým screeningovým programům a možnosti změn v jejich organizaci za účelem zvýšení pokrytí účasti cílových skupin obyvatel. Důležitými tématy budou návaznost péče ve screeningovém procesu (od testu přes diagnostiku až k léčbě a následné péči o pacienty) a ekvita v přístupu ke kvalitnímu screeningovému programu.

 • Výsledky a perspektivy adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů
 • Program screeningu karcinomu prsu (krátká sdělení a panelová diskuse)
 • Program screeningu kolorektálního karcinomu (krátká sdělení a panelová diskuse)
 • Program screeningu karcinomu děložního hrdla (krátká sdělení a panelová diskuse)
 • Screeningové programy jako součást Národního onkologického programu a Koncepce organizace onkologické péče v ČR

Podrobný program konference bude aktualizován a brzy dostupný ke stažení.