Program konference PreVOn 2018

13. 11. 2018

Screening zhoubných nádorů: bariéry v přístupnosti a prostupnosti

V rámci programu konference bude podrobně diskutována aktuální účast občanů na jednotlivých screeningových programech zhoubných nádorů, dopad a limitace projektu adresného zvaní, jeho udržitelnost a možnosti jeho inovace. Budou velmi podrobně a za účasti všech zainteresovaných stran diskutovány bariéry v přístupu k jednotlivým screeningovým programům a možnosti změn v jejich organizaci za účelem zvýšení pokrytí účasti cílových skupin obyvatel. Důležitými tématy budou návaznost péče ve screeningovém procesu (od testu přes diagnostiku až k léčbě a následné péči o pacienty) a ekvita v přístupu ke kvalitnímu screeningovému programu.

Program konference

10:00–10:30

Zahájení konference (úvodní řeč významných představitelů českého zdravotnictví)

10:30–10:40

Úvodní řeč – zvláštní host Dr Srdan Matic, ředitel Národní kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR

10:40–10:50

Úvodní řeč – zvláštní host prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, ředitel útvaru pro standardní diagnostické a terapeutické postupy Ministerstva zdravotnictví SR

10:50–11:00 Úvodní přednáška – prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.: Onkologická péče centralizovaná a decentralizovaná – šance pro prevenci a kvalitu

11:00–12:20

Výsledky a perspektivy adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů

Adresné zvaní v letech 2014–2017 v datech (L. Dušek), 20 min

Pohled Svazu zdravotních pojišťoven (R. Knorová), 10 min

Pohled Všeobecné zdravotní pojišťovny (P. Bartoň), 10 min

Pilotní projekt Optimalizace adresného zvaní: behaviorální přístup (L. Báča), 15 min

Panelová diskuse, 25 min

12:20–13:10

Přestávka na oběd

13:10–14:30

 

Program screeningu karcinomu prsu, krátká sdělení a panelová diskuse

Program screeningu karcinomu prsu v datech (O. Ngo), 15 min

Pohled mamodiagnostiků (M. Skovajsová), 10 min

Screening karcinomu prsu v ČR ve světle nových doporučení EU (European Commission Initiative on Breast Cancer – ECIBC) (J. Daneš), 5 min

Pohled praktické lékařky (I. Králová), 5 min

Pohled odborné společnosti ČGPS ČLS JEP (V. Dvořák), 5 min

Pohled Svazu zdravotních pojišťoven (R. Knorová), 5 min

Pohled Všeobecné zdravotní pojišťovny (P. Bartoň), 5 min

Pohled pacientek (E. Knappová), 5 min

Panelová diskuse, 25 min

14:30–16:05

Program screeningu kolorektálního karcinomu, krátká sdělení a panelová diskuse

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech (O. Májek), 15 min

Pohled gastroenterologa (Š. Suchánek), 10 min

Pohled biochemika (P. Kocna), 10 min

Pohled praktického lékaře (B. Seifert), 5 min

Pohled odborné společnosti ČGPS ČLS JEP (A. Skřivánek), 5 min

Pohled Svazu zdravotních pojišťoven (R. Knorová), 5 min

Pohled Všeobecné zdravotní pojišťovny (P. Bartoň), 5 min

Pohled pacientů (M. Ředinová), 5 min

Pilotní projekt Optimalizace screeningu kolorektálního karcinomu (O. Májek), 10 min

Panelová diskuse, 25 min

16:05–16:35

Přestávka na kávu

16:35–17:55

Program screeningu karcinomu děložního hrdla, krátká sdělení a panelová diskuse

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech (O. Májek), 15 min

Pohled odborné společnosti ČGPS ČLS JEP (V. Dvořák), 5 min

Pohled ambulantního gynekologa (A. Skřivánek), 5 min

Pohled patoložky (J. Dušková), 10 min

Pohled Svazu zdravotních pojišťoven (R. Knorová), 5 min

Pohled Všeobecné zdravotní pojišťovny (P. Bartoň), 5 min

Pilotní projekt Optimalizace screeningu karcinomu děložního hrdla: samovyšetřování HPV (J. Sláma), 10 min

Panelová diskuse, 25 min

17:55–18:15 Závěrečné slovo (A. Šteflová, L. Dušek)

 

14. 11. 2018

Workshop iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče

Hlavním cílem mezinárodního projektu iPAAC je vyvinout inovativní přístupy vedoucí k pokrokům v národních onkologických programech.  Projekt se věnuje zejména dalšímu rozvoji prevence nádorových onemocnění, roli genomiky v onkologických programech, onkologickými registry, inovacemi v léčbě nádorů a organizaci onkologické péče včetně sítí onkologických center a hodnocení jejich kvality.

Program workshopu

9:00–11:30

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu

Organizace a hodnocení onkologické péče v ČR, perspektivy a výzvy dalších let (J. Prausová) 20 min

Populační hodnocení onkologické péče a systém pro plánování kapacit a zdrojů (L. Dušek) 30 min

Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie (T. Büchler) 20 min

Hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra, model zaměřený na pacienta (M. Svoboda) 20 min

Systém hodnocení programů onkologické prevence založený na využití centrálních registrů (O. Májek) 20 min

Program screeningu karcinomu prsu jako model pro hodnocení kvality (M. Skovajsová) 20 min

Workshop Národního screeningového centra (NSC) a veřejné zasedání Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění

Národní screeningové centrum (NSC) je součástí Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) se samostatnou koordinační a řídící strukturou, jehož hlavním cílem je vybudování metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení screeningových programů v ČR. Posláním Národního screeningového centra je snížení mortality (úmrtnosti) a morbidity (nemocnosti) vážných onemocnění v České republice a zlepšení zdraví obyvatel. Workshop je koncipován jako veřejné zasedání Národní rady, na kterém bude diskutován aktuální stav realizace pilotních projektů Národního screeningového centra ÚZIS ČR (NSC).

Program workshopu

13:00–13:30

Aktivity Národního screeningového centra

Úvod – shrnutí činnosti Národního screeningového centra (L. Dušek) 15 min

Životní cyklus programů časného záchytu onemocnění (O. Májek) 15 min

13:30–15:00

Aktuální stav realizace pilotních projektů I

Screening kritických srdečních vad u novorozenců (L. Kantor) 15 min + diskuse 15 min

Screening rizika předčasného porodu (P. Šimják) 15 min + diskuse 15 min

Časný záchyt rakoviny prostaty (R. Zachoval), 15 min + diskuse 15 min

15:00–15:30

Přestávka na kávu

15:30–17:00

Aktuální stav realizace pilotních projektů II

Prevence poškození zraku u pacientů s diabetem (M. Kvapil) 15 min + diskuse 15 min

Screening chronické obstrukční plicní nemoci (V. Koblížek), 15 min + diskuse 15 min

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin (V. Palička), 15 min + diskuse 15 min

17:00–17:30

Shrnující diskuse a závěr (L. Dušek), 30 min